56. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)”

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 1.9 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 40.0 พีพีบี) ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 2.1 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ppb : part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล